Bertok M., Budihna N., Povž., 2003. Strokovne osnove za vzpostavljanje omrežja Natura 2000. Ribe (Pisces), piškurji (Cyclostomata), raki deseteronožci (Decapoda). Končnoporočilo. ZZRS, Ljubljana, 370 str.

Crivelli, A.J. 2006. Protochondrostoma genei (errata version published in 2016). The IUCN Red List of Threatened Species 2006: e.T4786A88247276. http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2006.RLTS.T4786A11094302.en. Downloaded on 15 January 2018

Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora. Official journal of the European Communities. No L 206/1992.

Definicija tujerodne vrste; spletna stran Projekta Life Artemis: https://www.tujerodne-vrste.info/tujerodne-vrste/. Preneseno 19. februarja 2019.

Ente tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia, 2015. Personal communication.

University in Trieste, 2016. Communication by e-mail. FRIS internal data.

Kottelat M. in Freyhof J., 2007. Handbook of European Freshwater Fishes. Kottelat, Cornol,Switzerland and Freyhof, Berlin, Germany.

Zavod za ribištvo Slovenije. BiosWeb. [online], Ljubljana, Zavod za ribištvo Slovenije, 2014, [Posodobljeno 15.01.2018], [Citirano 15.01.2018], Protochondrostoma genei, http://www.biosweb.org/index.php?task=taxonsheet&tid=5635, Dostopno na spletnem naslovu: , ISSN 2350-4757

Pliberšek K., Ramšak L. in Tavčar T., 2014. Najdba primorske podusti (Protochondrostoma genei) v Sloveniji. Ribič, 3/LXXIII.

Podgornik S., 2014. Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst rib. Primorska podust (Protochondrostoma genei). Poročilo.ZZRS, Ljubljana – Šmartno.

Povž M., Gregori A. in Gregori M., 2015. Sladkovodne ribe in piškurji v Sloveniji. Zavod Umbra, Ljubljana.

Povž M., 1983. Spremembe v arealu dveh vrst podusti (Chondrostoma, Pisces) v Sloveniji. Biološki vestnik, 31(1): 45-52.

Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam. Uradni list RS, št.82/2002.

National Summary 2007 – 2012 for Article 17 – Italy. https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp. Preneseno 17 januarja 2018.

Valič P., 2014. Najdba primorske podusti v Vipavski dolini (osebni vir, december 2014).

Veenvliet P. in K. Veenvliet J., 2006. Ribe slovenskih celinskih voda. Priročnik za določanje. Zavod Symbiosis, Grahovo.

Zbirno poročilo po direktivi o habitatih, 2013, spletne stran ZRSVN: http://www.zrsvn.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=65&id_informacija=579. Preneseno 26. avgusta 2015.

Radovanovič M., 2017. Komunikacije preko e-mail. zasebni podatki ZZRS.


O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it