Aktivnosti in rezultati

PRIMORSKA PODUST V NARAVI NAPREDUJE, TUJERODNA PODUST REDKA

Skupina objave: Omejevanje donavske podusti

V marcu 2024 smo v okviru Afterlife obdobja projekta v potokih Jevšček in Močilnik izvedli monitoring uspešnosti naselitve primorske podusti. Našli smo kar 47 osebkov primorske podusti in le 4 osebke podusti, ki so se nahajali zgolj na eni lokaciji v spodnjem toku Močilnika. Tujerodne podusti v Jovščku nismo potrdili.

Primorske podusti so bile razporejene po celotni dolžini razpoložljivega habitata obeh potokov. Na Močilniku smo jo potrdili od neprehodne pregrade v Porečah vse do izliva v reko Vipavo, v Jovščku pa od ozkega reguliranega odseka vodotoka pod Lokavcem do izliva v Vipavo. Našli smo osebke velikosti od 4,1 cm do 14,7 cm. Tretjina osebkov je bila večjih od 8,6 cm, kar ustreza najmanjši potrjeni velikosti spolne zrelosti. Ostali dve tretjini osebkov so bile mladice. Starostna piramida primorske podusti ima parametre značilne za zdrave in stabilne populacije.

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it