Aktivnosti in rezultati

PRIMORSKA PODUST JE PREŽIVELA HUDE POLETNE RAZMERE (Potrditev drsti v naravi)

Po izredno dolgem obdobju suše in težko pričakovanem dežju smo končno dočakali primerne vodostaje za izvedbo monitoringa primorske podusti, ki smo ga opravili od 12. do 14. oktobra 2022. Izvedli smo elektrovzorčenja na treh vodotokih, kamor smo prvotno vnesli primorsko podust. Lokacije monitoringa (N=7) so vključevale; vnosna mesta, območje razširjenosti znotraj vodotokov in območja popolne izsušitve vodotokov tekom letošnjega poletja. Z veseljem poročamo, da smo zabeležili 26 osebkov primorske podusti (TL = 8-14 cm) v potoku Jovšček, znotraj 176 m večkratnih transektnih vzorčenj po celotnem toku. V potoku Močilnik smo v 430 m večkratnih transektnih vzorčenj zabeležili 10 osebkov. Presenetljivo smo tri odrasle osebke (TL=12-14cm) zabeležili na odseku, kjer je bila struga v enotni dolžini več kot 2 km poleti popolnoma suha. Osebki primorske podusti, vključno z drugimi vrstami rib, ki so bili med sušo preseljeni, so začeli ponovno zasedati razpoložljivi habitat v celotnem potoku. Še več v potoku smo našli štiri osebke stare manj kot leto dni (TL= 4-5cm), kar je dokončna potrditev uspešne drsti primorske podusti v naravi. V tretjem potoku Ozlenšček, v 300 m dolgem vzorčnem transektu žal nismo potrdili nobenega primerka primorske podusti. Tudi ta pritok je bil v suši močno prizadet, vodostaji so bili izjemno nizki. Vendar potok ni bil popolnoma izsušen, obdržali so se posamezni globlji tolmuni, za katere smo upali, da v njih najdemo primorsko podust v času izvedbe monitoringa. Ugibamo, da so se ribe morda preselile dolvodno v Lijak, v primarni in večji pritok reke Vipave, lahko so osebki končali kot plen drugih organizmov ali so preprosto poginili zaradi ekstremnih razmer. To vprašanje ostaja odprto in bomo nanj poskušali odgovoriti tekom nadaljnjih spremljanj stanja na terenu. Dosedanji podatki monitoringa na terenu so nam dali vpogled, kam izpustiti letošnje potomce primorske podusti iz ujetništva.

Odrasel primerek Lasca najden v potoku Močilnik po ekstremni poletni suši.

O projektu LIFE for LASCA

Zavod za ribištvo Slovenije bo v sodelovanju z italijanskim partnerjem in lokalnimi ribiškimi družinami skušal preprečiti izumrtje vrste primorska podust [Lasca] (Protochondrostoma genei). Poskusili bomo vzrejati vrsto v ujetništvu in jo ponovno naseliti v pritoke reke Vipave. Dolina Vipave je namreč edino Natura 2000 območje za vrsto v Sloveniji

Vodilni partner


Zavod za ribištvo Slovenije
Spodnje Gameljne 61a
SI-1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija
  info@zzrs.si
www.zzrs.si

Pridruženi partner


Parco Lombardo della valle del Ticino
via Isonzo, 1 - 20013
Pontevecchio di Magenta (MI)
  parco.ticino@pec.regione.lombardia.it
www.parcoticino.it